Operativni i financijski plan udruge Ludruga za 2023. godinu

Operativni i financijski plan udruge Ludruga za 2023. godinu

 

OPERATIVNI PLAN DJELOVANJA UDRUGE LUDRUGA

ZA 2023. GODINU 

 

Operativni plan djelovanja za 2023. godinu

Udruga Ludruga

Adresa: Nova cesta 109

Telefon: 097 773 5836

E-mail: [email protected]

www.ludruga.hr

 

Zagreb, siječanj 2023.

 

 

METODOLOGIJA IZRADE

 Kao dodatak Strateškom planu, članovi Ludruge izrađuju godišnje operativne planove u kojima su uključene konkretne aktivnosti, rokovi i podjele zadataka u svrhu ispunjenja strateških ciljeva. Ovaj operativni plan odnosi se na 2023. godinu.

U izradu ovog operativnog plana aktivno su bili uključeni volonteri i članovi Udruge te članovi Upravnog odbora, i to kroz aktivno sudjelovanje u pripremi te kroz pisanje dokumenta operativnog plana.

Operativni plan djelovanja udruge Ludruga u 2022. godini usvojen je na Skupštini održanoj dana 17.01.2023.godine u Zagrebu.

 

 OPERATIVNE SMJERNICE  ZA 2023. GODINU

 RAZVOJ

U 2023. djelatnici, volonteri i članovi Ludruge će se usredotočiti na razvijanje sljedećih podstrategija u svrhu ispunjavanja misije Udruge:

 

  • PRIKUPLJANJE SREDSTAVA

 

U 2023. godini aktivno će se raditi na povećanju vlastitih prihoda u okviru dozvoljenih djelatnosti (stručna predavanja, edukativne radionice i supervizije). Stručni tim za praćenje, pripremu za natječaje te njihovu realizaciju izradit će kalendar objavljenih natječaja i osigurati pravovremenu prijavu na iste. Organizirat će se do dvije crowdfunding kampanje. Novozaposlena voditeljica ureda u suradnji s postojećim zaposlenicima proaktivno će raditi na sklapanju partnerstava sa sponzorima iz tuzemstva i inozemstva.

 

  • LJUDSKI  RESURSI

 

U 2023. godini planirano je, zbog povećanja aktivnosti udruge, zaposliti jednu osobu (ugovor o radu) na poslovima voditelja ureda, Project Managera i PR. Također, po potrebi, ugovorit će se autorski ugovori i ugovori o djelu prema potrebama projekata.

 

  • KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

 

U 2023. nastavit će se primjena cjelovite komunikacijske strategije koja će osigurati ispunjavanje strateških ciljeva, posebno u segmentu deinstitucionalizacije sustava psihosocijalne skrbi i promoviranju umrežavanja sustava, međusektorske suradnje i vrijednosti psihosocijalne (peer-to-peer) podrške.

Također će se nastaviti s praksom snimanja, prevođenja i prikazivanja edukativnih dokumentarnih filmova i literature u kojima sudjeluju članovi udruge te intenzivirati rad na destigmatizaciji kroz organiziranje i suorganiziranje konferencija, festivala i simpozija, okruglih stolovova, tribina i  javnih prezentacija dramskih radionica i forum kazališta. Nastaviti će se praksa motiviranja članova da istupaju u medijima sa osobnim pričama o oporavku u svrhu destigmatizacije.

 

AKTIVNOSTI OSTVARENJA STRATEŠKIH CILJEVA U 2023. GODINI

1. Stvaranje i razvijanje politike psihoraznolikosti
• organiziranje projekcija dokumentarnih filmova, tribina i okruglih stolova što će pridonijeti poticanju kritičkog promišljanja biopsihijatrije, psihičkih bolesti i funkcioniranja ustaljenog sustava zaštite psihičkog zdravlja, uz predlaganje i zalaganje za učinkovite promjene i alternativne modele. Također se očekuje poticanje detabuizacije tegobnih, intenzivnih i/ili neuobičajenih ljudskih proživljavanja i stanja svijesti te poticanje destigmatizacije osoba s tegobnim, intenzivnim i/ili neuobičajenim proživljavanjima i stanjima svijesti, koje se najčešće dijagnosticiraju kao psihički bolesne ili poremećene

2. Razvijanje politike zajednice i jednakosti
• promicanje i razvijanje cjelovitih načina odnošenja prema psihičkoj raznolikosti, intrapersonalnoj i interpersonalnoj, temeljenih ponajprije na ulozi zajednice i društva, te jednakosti kroz kontinuirano održavanje grupa uzajamne peer podrške, psihoterapeutskih grupa i radionica izrade osobnog plana oporavka, rada peer mobilnog tima, treninga za facilitatore grupa peer podrške, treninga za peer rad u mobilnom timu.
• kontinuirani nastavak suradnje sa psihoterapeutkinjom i nastavak održavanja psihoterapijske grupe za bližnje osobama koje se suočavaju sa psihosocijalnim izazovima i psihoterapeutske grupe za osobe s iskustvom suočavanja sa psihosocijalnim izazovima
• objavljivanje likovnih i literarnih uradaka članova Ludruge na mrežnim stranicama i organiziranje literarnih večeri i likovnih izložaba naših članova u prostorima mjesne lokalne samouprave što će omogućiti unaprjeđivanje kvalitete življenja i jačanje psihosocijalnog, psihofizičkog i kreativnog potencijala pojedinaca i zajednice

• međunarodna suradnja na kulturno-umjetničkom nivou kroz radionice koje trebaju razviti alternativne metode rada s marginaliziranim društvenim skupinama te javne izvedbe produkata radionica (kazališne predstave) gdje se otvara prostor za suptilniji odnos s publikom kroz koji se emitiraju poruke pripadanja, što publici kroz izvođački čin ostavlja mogućnost promatranja izvan svojih predrasuda. Time se ističe i kultivira svjesnosti o pripadnosti globalnim društvenim, psihičkim, duhovnim i ekološkim sustavima, uz razvoj osobne i društvene odgovornosti

3. Promicanje i zaštita ljudskih prava
• u 2023. godini nastaviti s već započetom dobrom praksom organiziranja i provođenja javnih događanja kojima se afirmira nenasilno djelovanje i mirovni aktivizam

4. Edukacija zainteresirane javnosti kroz organiziranje i provedbe projekcija dokumentarnih filmova, tribina, okruglih stolova festivala, konferencija, simpozija, iskustvenih radionica, treninga, te prezentacijskih radionica u formi predstave.

5. Osvještavanje, informiranje stručne i ostale javnosti o potrebi (i obvezi) deinstitucionalizacije skrbi o osobama sa psihosocijalnim teškoćama

• osvještavanje i informiranje o modelima brige za psihosocijalno zdravlje unutar zdravstvenih sustava europskih zemalja (Nizozemska, Španjolska, V.Britanija, Italija) i promicanje pozitivne prakse deinstitucionalizacije sustava psihosocijalne podrške ostvarit će se organiziranjem i provedbom javnih manifestacija
• promocije inkluzivnih programa međusektorske suradnje umjetnosti i mentalnog zdravlja i provođenje antistigma kampanje u javnom prostoru organizacijom javnih manifestacija i simpozija
• organiziranjem i provedbom edukacijskih treninga za peer work i facilitacijskih treninga i izrade WRAP-osobnog plana oporavka (whole recovery action plan)

• umrežavanjem kroz samoorganizirane grupe jednakih (peer to peer) , kontinuiranim radom prvog mobilnog peer tima, razvijanjem programa djelovanja u zajednici postići će se prevencija prerane i opetovane hospitalizacije, osnaživanje i razvoj socijalnih vještina polaznika grupe te promicanje psihičkog zdravlja, uloge zajednice, osobne i društvene odgovornosti
• nastavak suradnje s katedrom za bioetiku na odsjeku Filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu na provedbi projekata Centra za izvrsnost (javne tribine, konferencije, performansi i sl.) te suorganizacija sedmog Međunarodnog simpozija Bioetika i aporije psihe
• kontinuirani nastavak rada unutar Saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) i to: sudjelovanjem u radu odbora Saveza i sudjelovanjem u izradi operativnog i financijskog plana za 2023., suorganizacijom javnih rasprava o potrebi implementacije Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030 u praksu, suorganizacijom i provedbom anti stigma kampanja.
• sudjelovanje u provođenju znanstvenih istraživanja na području brige o mentalnom zdravlju i deinstitucionalizacije, koja se provode na području Republike Hrvatske od strane članova akademske zajednice
• sudjelovanje u radu Radne skupine Ministarstva zdravstva sa svrhom izrade Akcijskoj plana implementacije Strateškog okvira za razvoj mentalnog zdravlja od 2022-2030.

 

KALENDAR PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2023. GODINI

kontinuirano kontinuirano provođenje grupe uzajamne psihičke podrške „Stručnjaci po iskustvu“

 

kontinuirano kontinuirano provođenje grupe „Od supatnika do suputnika“

 

kontinuirano nastavak kontinuirane edukacije i supervizije facilitatora grupa uzajamne psihičke podrške i peer stručnjaka za rad  u mobilnom peer timu

 

kontinuirano kontinuirano pohađanje organiziranih edukacija koje pridonose jačanju kapaciteta udruge

 

kontinuirano kontinuirani rad na umrežavanju srodnih udruga i organizacija (Upravni odbor SUMEZ-a i aktivno djelovanje unutar njega)

 

kontinuirano kontinuirani nastavak rada peer mobilnog tima podrške u zajednici, uz stručne konzultacije i supervizije

 

kontinuirano kontinuirano provođenje WRAP radionica, Facilitacijskih treninga i Treninga za pružanje peer podrške u svrhu edukacije novih volontera peer mobilnog tima i grupnih facilitatora

 

kontinuirano Izrada Akcijskog plana za implementaciju Strateškog okvira za mentalno zdravlje od 2022-2030. unutar Radne skupine Ministarstva zdravstva

 

kontinuirano kontinuirano održavanje psihoterapijskih grupa za članove grupe „Od supatnika do suputnika“

 

kontinuirano kontinuirano održavanje psihoterapijskih grupa za članove grupe „Stručnjaci po iskustvu“

 

kontinuirano

 

 

Svibanj 2023.

nastavak suradnje s Katedrom za bioetiku FF Zagreb – tribine, diskusije, performansi

 

sedmi Međunarodni simpozij Bioetika i aporije psihe

 

kontinuirano provođenje projekata Psihičko zdravlje u zajednici – terapija po mjeri čovjeka, L(j)udilo od oporavka, Mobilni peer tim za psihosocijalnu podršku u zajednici

 

kontinuirano kontinirana suradnja sa Studijskim centrom socijalnog rada, provođenje terenske nastave i mentoriranje studenata, gostujuća predavanja na trećoj i petoj godini Studija, nastavak suradnje sa Medicinskim fakultetom, provođenje terenskih posjeta studenata šeste godine u okviru kolegija Organizacija zdravstvene zaštite

 

siječanj – lipanj provođenje edukacijsko iskustvene Radionice aktivnog slušanja i efektivne komunikacije za učenike četvrtih razreda Srednje medicinske škole Vrapče u sklopu nastave iz predmeta Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja

 

kontinuirano Sudjelovanje predstavnice udruge u radu odbora EUCOMS-a u području peer rada na internacionalnoj razini
listopad suorganiziranje i provedba javne manifestacije povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdraavlja
lipanj prezentacija rada i projekata Udruge u skopu manifestacije Tjedan udruga Grada Zagreba
kontinuirano Prezentacija radionice „L(j)udilo od umjetnosti“ objavljivanjem radova članova na mražnim stranicama udruge i  nastupima na javnim manifestacijama

 

Ostale neplanirane aktivnosti koje su u skladu s misijom i vizijom Udruge.

 

Predsjednica

Vlatka Ročić Petak

 

Financijski plan udruga Ludurga za 2023. godinu