Put oporavka: Od supatnika do suputnika

Put oporavka: Od supatnika do suputnika

Krenite s nama na:

Put oporavka

Od supatnika do suputnika

 

Partneri koji putuju s nama: Udruga za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ iz Slavonskog Broda, Stichting koalicija za rad sa psihotraumom i za mir iz Vukovara.

Udruge civilnog društva za pomoć ljudima

Kratki sažetak programa: Uspostava mreže psihosocijalne peer podrške u zajednici osobama sa psihosocijalnim teškoćama i njihovim obiteljima promicanjem primjera dobre prakse i edukacijom za pružanje peer potpore u procesu oporavka i (re)socijalizacije.

Postojanje problema i procjenu potreba za pripremu programa „Put oporavka: Od supatnika do suputnika“ utvrdili smo evaluacijom projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama„ koji se provodio od 05.2020.do 11.2021. sredstvima Europskog socijalnog fonda i dosadašnjom evaluacijom aktivnosti projekta u tijeku „Pomozi mi da pomognem“ te ustanovili postojanje velike potrebe za kontinuiranim educiranjem i osnaživanjem oporavljenih osoba s psihosocijalnim teškoćama da pružaju grupnu i individualnu peer podršku osobama koje su trenutno u potrebi. Na temelju intervizijskih sastanaka članova udruge nositelja projekta i partnerskih udruga dodatno smo utvrdili postojanje potrebe za kontinuiranim programskim aktivnostima ovakvog tipa.

Inovativnost se sastoji u promjeni pristupa oporavku osoba sa psihosocijalnim teškoćama koji je trenutno u sustavu zdravstva i socijalne skrbi fokusiran na bolest, umjesto na oporavak i preostale zdrave kapacitete osobe. Programom se stavlja fokus na suradnički odnos OPT, peer osoba i stručnjaka po profesiji. Naglasak je na pružanju izvaninstitucionalne podrške i to uključivanjem OPT u zajednicu te aktivnim uključenjem zajednice u njihov oporavak čime se podupire započeti proces deinstitucionalizacije.

Aktivnosti i dinamika provedbe aktivnosti

1. Sustav „Peer to Peer podrške“ (Podrška „Stručnjaci po iskustvu“)

Podrška osobama s psihosocijalnim teškoćama–OPT, njihovim obiteljima i bližnjima koja se provodi organizirano i kontinuirano od 2012. godine gdje ključnu ulogu u procesu oporavka preuzima zajednica stvaranjem adekvatne mreže psihosocijalne skrbi, u koju se pored stručnjaka s područja psihosocijalnog zdravlja uključuju članovi njihovih obitelji i prijatelji, kao i stručnjaci po iskustvu (peer stručnjaci).
Aktivnosti koje su nužne za održavanje kontinuiteta i za daljnji razvoj i širenje Peer to Peer podrške:

1.1. Grupe peer podrške za osobe s psihosocijalnim teškoćama i članove njihovih obitelji

OPT iz Grupa dobivaju sigurno i zaštićeno mjesto gdje se mogu susresti s drugima koji prolaze slična životna iskustva, dijele jedni s drugima ono što prolaze–svoje misli, osjećaje, pitanja koja ih muče, te jedni drugima pružaju podršku. Razmjenjuju se iskustva, jačaju komunikacijske vještine i vježba aktivno slušanje što rezultira smanjenjem socijalne fobije, porastom međusobnog povjerenja, samopouzdanja, kao i spremnosti za javno istupanje. Članovi njihovih obitelji kroz Grupe saznaju koje su potrebe i mogućnosti ranjivog člana obitelji, stječu uvid u vlastito, nerijetko narušeno psihičko stanje te uče kako popraviti narušene odnose koji predstavljaju otežavajući faktor u resocijalizaciji osoba sa psihosocijalnim teškoćama.
Aktivnost će se provoditi kontinuirano u sjedištima nositelja i partnerskih udruga.

1.2. Mobilni peer tim za psihosocijalnu podršku u zajednici

Mobilni peer tim provodi kontinuirane i jednokratne intervencije. Korisnici su osobe s psihosocijalnim teškoćama i mladi rizičnog ponašanja koji ne žele (re)hospitalizaciju ili su u fazi oporavka, te njihove obitelji. Intervencije se odvijaju u njihovoj primarnoj sredini, u gradu Zagrebu. Cilj je oporavak i resocijalizacija (povratak na posao, na fakultet, svakodnevno funkcioniranje u zajednici i sl.). Peer stručnjaci pomagati će korisnicima u osvještavanju vlastitog psihičkog stanja i okidača koji dovode do rizičnih ponašanja, te mogućnostima sprječavanja istih. Peer stručnjaci u kontinuiranoj intervenciji pružati će potporu i članovima obitelji, koji tako stječu bolji uvid u sposobnosti i potrebe potrebitog člana, ali i u vlastito psihičko stanje.
Intervencije će se provoditi osobno ili telefonski.

1.3. Stručne konzultacije za članove mobilnog peer tima

Jednom mjesečno će članovima peer tima biti dostupne stručne konzultacije u Zagrebu od strane diplomirane defektologinje i psihoterapeutkinje. Cilj je dijeljenje informacija i iskustava s intervencija i zajedničko traženje rješenja za krizne situacije.

1.4.Konzultacije za facilitatore Grupa peer podrške

Konzultanti iz udruge prijavitelja razgovaraju s facilitatorima Grupa o različitim situacijama koje su se dešavale na Grupi, o reakcijama facilitatora na te situacije i zajedno iznalaze rješenja konkretnih situacija. Aktivnost će se provoditi kontinuirano kroz 3 godine, 2puta mjesečno putem aplikacije Zoom i na terenu u sjedištima udruga.

1.5.Trening za facilitatore Grupa peer podrške

Treningom će se provesti niz iskustvenih vježbi osmišljenih na temelju realnih situacija iz postojećih Grupa, kako bi se doživjela grupna dinamika. Facilitatori će nakon toga moći samostalno provoditi Grupe za peer podršku uz stalne konzultacije i superviziju stručnjaka iz udruge nositelja projekta. Aktivnost će se provoditi putem aplikacije Zoom.

1.6.Trening za pružanje Peer podrške

Trening ima za cilj educirati i osposobiti polaznike za pružanje peer podrške. Tijekom treninga polaznici se educiraju o vrijednostima važnim za zanimanje peer stručnjaka i alatima za izradu dokumenta osobnog razvoja (nada u oporavak, pravo na rizik, rad na stigmi i auto stigmi, primjena vlastitog iskustva u peer radu), te o važnosti savladavanja komunikacijskih vještina(započeti komunikaciju s nepoznatom osobom, kako komunicirati s osobom u krizi, a kako s njezinim bližnjim).Treningom će polaznici steći kompetencije za pružanje podrške u kontinuiranim i kriznim intervencijama s fokusom na osobnoj odgovornosti i razvoju, zauzimanju za sebe i podršci drugima.

2. Edukacije i radionice

2.1. Art radionice „L(j)udilo od umjetnosti“

Članovi grupe samostalno razvijaju svoj umjetnički izričaj, koji donose na grupe kako bi u interakciji s ostalim članovima dobili bolji uvid u vlastito stvaralaštvo. Komunikacija preko umjetnosti koja im je bliska, mnogim ljudima olakšava interakciju i uvid u vlastito mentalno zdravlje. Polaznici u suradnji s izvoditeljima biraju radove koji će biti prezentirani na blogu udruge i u radijskoj emisiji, čime se vježbaju komunikacijske i socijalne vještine s ciljem osnaživanja polaznika i smanjivanjem autostigme.

2.2. Outdoor radionice „Šetnja putem od žutih opeka do mentalnog zdravlja“

Polaznici u suradnji s izvoditeljima koriste šetnju i otvoreni prostor kako bi izrazili svoj umjetnički izričaj kroz riječ, pokret i interakciju s grupom te na taj način postigli mentalni balans. Cilj je osnaživanje polaznika unapređenjem komunikacijskih i socijalnih vještina te na taj način pružanje potpore OPT koji se suočavaju sa socijalnim fobijama.

2.3. Radionice za mlade „Mentalno zdravlje mladih u post Covid periodu“

Radionice se temelje na metodama aktivnog slušanja i efektivne komunikacije s elementima FORUM teatra. Svrha ovih radionica je steći uvid u vlastite osjećaje, komunicirati ih s drugima na verbalni i neverbalni način. Isto tako, cilj je i održavanje mentalne ravnoteže mladih u izazovnim vremenima uzrokovanih potresom, pandemijom i ostalim globalnim okolnostima.

3. Informiranje i senzibilizacija

3.1.Radijska emisija L(j)udnica u eteru

Pokrenuta, osmišljena i vođena od strane OPT. Teme koje obrađuju su izazovi s kojima se svakodnevno susreću i za koje žele naći odgovor. Emisije se pripremaju grupno, na sastancima radijske grupe kontinuirano kroz godinu i kroz samostalni rad njezinih članova, a emitiraju se na zagrebačkom Radio Studentu. Cilj radijske emisije je informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti šire javnosti o izazovima s kojima se svakodnevno susreću OPT, podizanje kapaciteta, znanja i vještina OPT kako bi se osnažili za otvoreno tržište rada, destigmatizacija.

3.2. Priručnik za pružanje Peer podrške

Priručnik je osnova za rad sustava Peer to Peer podrške. U Hrvatskoj još nije izdan takav priručnik te je isti neophodan. U priručniku će biti objedinjen dosadašnji rad mobilnog peer tima i grupa peer podrške, svi materijali koji su do sada korišteni te metodologija rada. Priručnik će biti osnovni alat u Treninzima za pružanje peer podrške kao i Treninzima za facilitatore te u njihovom daljnjem radu.

3.3. Javne manifestacije

3.3.1. Mentlafest
Mentalfest je manifestacija kojom se u javnome prostoru otvoreno progovara o temama vezanim uz mentalno zdravlje, čime se direktno potiče destigmatizacija psihosocijalnih teškoća i osoba obilježenih problemima mentalnog zdravlja, promoviraju se inkluzivni programi međusektorske suradnje u zaštiti i brizi o mentalnom zdravlju (socijalno humanitarni, zdravstveni, obrazovni, kulturno umjetnički), te općenito suvremene metode i pristupi brizi o mentalnom zdravlju.
3.3.2. Međunarodni simpoziji Bioetika i aporije psihe
Smisao i cilj simpozija je interdisciplinarno povezati što više raznovrsnih korpusa znanja i iskustva–u rasponu od filozofije, sociologije, antropologije i psihologije, preko kognitivne znanosti, neuroznanosti i psihijatrijske medicinske prakse, do različitih kulturnih perspektiva–u svrhu rasvjetljavanja poteškoća i aporija psihe te dolaženja do konkretnih rješenja.

3.4. PR i Društvene mreže

Promocija i vidljivost-promoviranje projektnih aktivnosti kontinuiranim objavama na internetskim platformama te interakcija s korisnicima istih doprinijet će edukaciji i informiranju šire javnosti te njenoj senzibilizaciji za teme mentalnog zdravlja

 

Obavijesti o svim projektnim aktivnostima (inicijative, radionice, grupni susreti) pratite na web stranicama LUDRUGE - ludruga.hr i društvenim mrežama.

Logo Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske

"Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva."